תנאי שימוש באתר

מבוא

 • השימוש באתר ezrahotels.co.il (להלן:"האתר") ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המוגדרים ומפורטים להלן.
 • האמור בתקנון זה ובאתר מיועד לגברים ונשים ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
 • שימושך באתר מעיד על הסכמתך לאמור בתנאי שימוש אלה ומאשר את הסכמתך זו.

ויתור והגבלת אחריות

 • המידע, התכנים והשירותים המוצעים לך באתר מוצעים AS IS. החברה בעלת האתר ו/או מנהלי האתר ו/או מי מטעמם (להלן ביחד ולחוד: "בעלי האתר") לא יישאו בכל אחריות להתאמתם לצרכיך ו/או למטרותיך.
 • השימוש במידע שבאתר זה מובא לנוחותך בלבד ואל לך להסתמך עליו. השימוש במידע שבאתר זה הינו באחריותך הבלעדית בלבד ולא תהיה לך הזכות לטעון טענות הסתמכות ו/או טענות אחרות המתבססות על המידע שבאתר זה כלפי בעלי האתר או כלפי צד כלשהו ואתה מוותר על טענות שכאלה מלכתחילה. בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות ביחס לתכנים שבאתר זה ובכלל זה ביחס לתוכנם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המשתמשים בתכנים אלו. בעלי האתר לא יישאו באחריות לכל נזק, אי נוחות, אבדן עגמת נפש ובכל תוצאה ואו תוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו לגולש, לרכושו או לצד שלישי בשל השימוש בתכנים באתר זה.
 • כל המופיע והמתפרסם מעת לעת במדורים השונים של האתר, לרבות המלצות, הכוונות, נתונים, התייחסויות, תגובות, השוואות מחירים, כתבות, מאמרים, הפניות לכתבות ו/או מאמרים, לינקים לאתרים דומים או קשורים, וכל נתון אחר מכל מין וסוג שהוא המופיעים באתר הינם בבחינת המלצות סובייקטיביות, בלתי-מקצועיות וכלליות בלבד, ואין בהם כדי לחייב את בעלי האתר ו/או להטיל עליו אחריות מכל מין וסוג שהוא ביחס לפעולות הגולשים בהסתמך על אותה המלצה ועל בסיסה. בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על האמור. יישום מה מהנ"ל ייעשה אך ורק על אחריות המשתמש, משנעזר בייעוץ מקצועי ופרטני.
 • בעלי האתר אינם אחראים לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל יוסף כי הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים ו/או לאתרי צדדים שלישיים ו/או להודעות לצדדים שלישיים (להלן: "האתרים האחרים") אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים האחרים מבחינת מהימנותם, נכונותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת. קישורים באתר זה לאתרים האחרים מובאים לנוחותך בלבד ואל לך להסתמך עליהם. קיומן באתר של הפניות לאתרים אחרים לא יהווה המלצה מצד האתר ביחס לאתרים האחרים ו/או כל מצג אחר לגביו. השימוש במידע שבאתרים האחרים הינו באחריותך הבלעדית בלבד ולא תהיה לך הזכות לטעון טענות הסתמכות או טענות אחרות המתבססות על המידע שבאתרים האחרים כלפי בעלי האתר או כלפי צד כלשהו ואתה מוותר על טענות שכאלה מלכתחילה. בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות ביחס לתכנים שבאתרים האחרים זה ובכלל זה ביחס לתוכנם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המשתמשים בתכנים אלו. בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אבדן עגמת נפש ובכל תוצאה ואו תוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו לגולש, לרכושו או לצד שלישי בשל השימוש בתכנים באתרים האחרים, לרבות לחוקיות, נכונות, עדכניות או תקפות של כל מידע המצוי בה. השימוש במידע שבאתרים האחרים הינו באחריותך הבלעדית בלבד ולא תהיה לך הזכות לטעון טענות הסתמכות או טענות אחרות המתבססות על המידע שם כלפי בעלי האתר או כלפי צד כלשהו ואתה מוותר על טענות שכאלה מלכתחילה.
 • לבעלי האתר לא תהיה כל אחריות, במפורש או מכללא, לרבות כל אחריות בגין שירותי צד שלישי, הפרעה בשימוש באתר, הימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים, איכות ודייקנות האתר והמידע שבאתר, התאמה לכל מטרה, שלמות, אמינות, התאמה לתוכנות שבמחשב המשתמש ולאינטגרציה, ואינה מתחייבת, כי השימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי לא יופרע ו/או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים ו/או נזקים כלשהם.
 • בעלי האתר לא יהיו אחראים, בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר וכדומה), כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי צד שלישי ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי צד שלישי ו/או מאי תקינותו של האתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשבך ו/או למידע המאוחסן במחשבך ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר שהוא בין אם הנזק צפוי ובין אם שאינו צפוי, והנך מצהיר בזאת, כי אתה אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר אתה עושה באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי צד שלישי.
 • אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בעיצוב האתר, הטקסט וכל חומר אחר הכלול בו הינן של בעלי האתר בלבד, באופן בלעדי. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים שבו, הפרסומים, מודעות המפורסמות באתר וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא.
 • אין להפיץ, להעתיק, להציג בפומבי או למסור לגורם שלישי כלשהו כל חלק מתכולת האתר ללא קבלת הסכמת בעלי האתר בכתב ומראש, אלא אם ניתנה לכך הסכמת בעלי האתר מראש ובכתב.

הפעלתו השוטפת של האתר

 • בעלי האתר אינם מתחייבים להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע.
 • בעלי האתר שומרים לעצמו את הזכות לערוך כראות עיניהם שינויים מבניים ומהותיים באתר, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו, בכל עת. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצדך.
 • בעלי האתר מצידם עושה וימשיך לעשות את מירב המאמצים על מנת שתוכל לגלוש ולהשתמש באתר באופן שוטף וקבוע אולם אינו מתחייב כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר והנלווים להפעלה זו.

פרטיות

 • מדיניות הפרטיות של האתר מפורסמת כאן והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

כללי

 • בכל הפרה של תנאי השימוש הנ"ל הנך מתחייב לשפות את בעלי האתר ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, תשלום הוצאות, אבדן רווח, הפסד שיגרמו להם לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.
 • בעלי האתר רשאים לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.

תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודית

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת פורטוגל והם בלבד. לבתי המשפט בליסבון תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לתקנון השימוש ולשימוש באתר.